Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

W związku z coraz częściej obserwowanym zjawiskiem pozbywania się odpadów wielkogabarytowych (w tym również gruzu) poprzez ich wystawianie przy zasiekach na odpady, poza terminami wywozu ustalonymi przez Związek Międzygminny EKO-Przyszłość, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przypomina, że:

1) odpady wielkogabarytowe, poza ustalonymi terminami ich wywozu, należy dostarczać własnym staraniem do PSZOK-u przy ul. Zamiejskiej w Nowej Soli (kierunek na „Trzeci Staw” za miejską oczyszczalnią), gdzie są przyjmowane nieodpłatnie,

2) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych przy zasiekach na odpady, poza ustalonymi terminami ich wywozu, powoduje, że Spółdzielnia zobowiązana do utrzymania porządku na jej terenach, musi organizowć ich dodatkowe wywozy. Generuje to dodatkowe koszty, które obciążają mieszkańców naszej Spółdzielni.
W konsekwencji spowoduje to konieczność dokonania podwyżki opłaty eksploatacyjnej.

Pismo Związku Międzygminnego EKO-Przyszłość w sprawie zasad selektywnej zbiórki odpadów.