Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Przetargi

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli sprzeda: mieszkanie jednopokojowe w Nowej Soli na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 8 i/107

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli, ul.1 Maja 16
s p r z e d a :

mieszkanie jednopokojowe w Nowej Soli na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 8 i/107
– powierzchnia użytkowa 30,0 m2, II piętro

Cena wywoławcza w wysokości 130.000,00 zł stanowi wymagany wkład budowlany

W związku z powyższym ogłaszamy przetarg ustny nieograniczony o ustanowienie odrębnej własności
w/w lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni – pokój nr 210 – oraz telefonicznie pod numerem 68 4146903.

Wadium w wysokości 2.000,-zł. płatne na konto Spółdzielni numer 20 1020 5402 0000 0402 0022 5029 – tytuł przelewu „wadium – przetarg na mieszkanie Osiedle Konstytucji 3 Maja 8i/107”.

Z dowodem wpłaty należy zgłosić się w biurze Spółdzielni – pokój nr 210 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg, tj. we wtorek 04 czerwca 2024r. w godzinach od 700 do 1430.
Ponadto przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z „Zasadami i trybem przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w NSM”, a także podpisać stosowne oświadczenie – dokumenty dostępne w pokoju nr 210.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w Klubie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli przy ul. 1 Maja 18.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.