Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Aktualności

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteria
dochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania
wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wobec powyższego prosimy mieszkańców naszej Spółdzielni o szczególną analizę swoich
dochodów pod kątem możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.

Średni dochód miesięczny (w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) w przypadku:
– gospodarstw jednoosobowych (osób mieszkających samotnie) – nie może przekraczać 175% najniższej emerytury
– gospodarstw wieloosobowych – 125% najniższej emerytury

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się :
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
–  pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– dodatków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

Liczba osób   Powierzchnia     Powierzchnia normatywna zwiększona
                       normatywna             o 30%                           o 50%
1 osoba           35mkw.                   45,5mkw.                      52,5mkw.
2 osoby           40mkw.                   52,0mkw.                      60,0mkw.
3 osoby           45mkw.                   58,5mkw.                      67,5mkw.
4 osoby           55mkw.                   71,5mkw.                      82,5mkw.
5 osób             65mkw.                   84,5mkw.                      97,5mkw.
6 osób             70mkw.                   91,0mkw.                    105,0mkw.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o:
– 5 m2 dla każdej kolejnej osoby – w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,
– 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego osobiście
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Muzealnej 46 (I piętro, pokój nr 100)

Składając wniosek należy przedłożyć dokumenty stwierdzające:
– wysokość dochodów za okres 3-ch pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
– wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie.

Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać:
1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Muzealnej 46, I piętro, pokój nr 100;
2. Na stronie internetowej MOPS Nowa Sól – www.mopsnowasol.pl

Druki do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zaświadczenie o dochodach
deklaracja o dochodach