Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Aktualności

Walne Zgromadzenie członków odbędzie się od 13 do 17 maja 2024r. o godz.17:00

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli  informuje członków, że Walne Zgromadzenie  odbędzie się  w dniach od  13 do 17 maja 2024r. o godz. 17.00,

zgodnie z poniższym harmonogramem:

I  Część Walnego Zgromadzenia  –  13.05.2024r.  godz.17°°  Klub NSM ul. 1 Maja 18

Os. Konstytucji 3 Maja 1-4; 8-12; 15-24; 25-26, os. Armii Krajowej 3; ul. Wojska Polskiego 104;    

II Część Walnego Zgromadzenia  –  14.05.2024r.  godz.17°°  Klub NSM ul. 1 Maja 18

ul. Staszica 3,5,7,9,11,13; ul. Matejki 18,20,22,24,26; ul .Okrężna 1;  ul. Przyszłości 3;  ul. Piłsudskiego 55a       

III Część Walnego Zgromadzenia  –  15.05.2024r.  godz.17°°  Klub NSM ul. 1 Maja 18

ul. Aleksandra Fredry 2-8; ul. 1 Maja 5,7,9,10,12;                    

IV Część Walnego Zgromadzenia  –  16.05.2024r.  godz.17°°  Klub NSM ul. 1 Maja 18

Os. Kopernika 1-15 ; ul. Kossaka 3,7; ul. Kasprowicza 25; ul. Witosa 1,15; ul. 1 Maja 2; Os. Spółdzielcze 1-7; ul. Wojska Polskiego 7; ul. Wyspiańskiego 6; ul. Kołłątaja 2,3; ul. Kościuszki 3, 29a; ul. Kupiecka 19, ul. Sikorskiego 1; ul. Dąbrowskiego 1; ul. Młynarska 15; ul. Wróblewskiego 12; ul. Wesoła 19a; ul. Gdyńska 2;  ul. Wrocławska 2,25,29,41,41a; ul. Szkolna 2,17,21,23.

V  Część Walnego Zgromadzenia  –  17.05.2024r.  godz.17°°  Nowe Miasteczko sala Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 2

Nowe Miasteczko ul. 22 lipca 17,19, 21, 23, 25, 27

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczące prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku.
7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie 2023 roku.
8. Informacja o realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni za lata
2018-2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
B. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
C. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
D. Podziału zysku netto za 2023r.
E. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w bankach.
F. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
G. Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu NSM.
12. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zbycia nieruchomości – podjęcie uchwał.
13. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych zgodnie z § 23 ust. 4 i 5 Statutu NSM – podjęcie uchwał w tej
sprawie.
14. Zakończenie i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni:
1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego.
Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad  do
dnia 25 kwietnia 2024r.  
3. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowywanych w wyniku tych żądań oraz wszystkie sprawozdania,
wyłożone będą do wglądu członków od dnia 26 kwietnia 2024r. w godzinach od 800 do 1300 w biurze
Spółdzielni, pokój nr 209 oraz na stronie internetowej po zalogowaniu w Strefie Mieszkańca.
4. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok wyłożone będzie do wglądu członków od dnia 26
kwietnia 2024r. w biurze NSM, pokój nr 106 w godzinach od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej
po zalogowaniu w Strefie Mieszkańca.
5. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał 
do dnia  10 maja 2024r. do godz. 1300.