aktualności

________________________________________________________________________________________

 

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że rozliczenie wody w zasobach NSM odbywa się co 6 miesięcy, poniżej podajemy harmonogram rozliczeń:

luty i sierpień                  - Os.Kopernika 1-15, ul.Wyspiańskiego 6, ul.Wrocławska 2, 25, 29, 41, 41a, ul.Szkolna 2, 17, 21, 23, ul.Kołłątaja 2-3, ul.Kupiecka 19, ul.Kościuszki 3, Os.Spółdzielcze 1-2, 3-4, 5-6-7, ul.Wesoła 19a, ul.Młynarska 15, ul. Sikorskiego 1, ul.Dąbrowskiego 1, ul.Kossaka 3,7, ul.Witosa 1,15,  ul.Wróblweskiego 12, 1 Maja 2, ul.Wojska Polskiego 7;

marzec i wrzesień           - Os.Konstytucji 3 Maja 1-16;

kwiecień i październik   - Os.Konstytucji 3 Maja 17-26,  Os.Armii Krajowej 3, ul.Wojska Polskiego 104;

maj i listopad                  - ul. Aleksandra Fredy 2-8, ul.Staszica 3-13, ul.Gdyńska 2 i ul.Kościuszki 29A;

czerwiec i grudzień        - ul.1 Maja 5-12, ul.Matejki 18-26, ul.Piłsudskiego 55A, ul.Przyszłości 3, ul. Okrężna 1, ul.Wrocławska 23 (wspólnota mieszkaniowa) oraz zasoby w Nowym Miasteczku.

Odczyty stanu wodomierzy  dokonywane są drogą radiową.

 


 

O G Ł O S Z E N I E

                 W związku z coraz częściej obserwowanym zjawiskiem pozbywania się odpadów wielkogabarytowych (w tym również gruzu) poprzez ich wystawianie przy zasiekach na odpady, poza terminami wywozu ustalonymi przez Związek Międzygminny EKO-Przyszłość, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przypomina, że:

1) odpady wielkogabarytowe, poza ustalonymi terminami ich wywozu, należy dostarczać własnym staraniem do PSZOK-u przy ul. Zamiejskiej w Nowej Soli (kierunek na "Trzeci Staw" za miejską oczyszczalnią), gdzie są przyjmowane nieodpłatnie,

2) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych przy zasiekach na odpady, poza ustalonymi terminami ich wywozu, powoduje, że Spółdzielnia zobowiązana do utrzymania porządku na jej terenach, musi organizowć ich dodatkowe wywozy. Generuje to dodatkowe koszty, które obciążają mieszkańców naszej Spółdzielni.
W konsekwencji spowoduje to konieczność dokonania podwyżki opłaty eksploatacyjnej.

Pismo Związku Międzygminnego EKO-Przyszłość w sprawie zasad selektywnej zbiórki odpadów.
 

 


Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dzieci korzystają z placu zabaw na odpowiedzialność opiekunów.

 


 Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o
 ZASADACH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH W MIESZKANIACH:

- zapewnienie stałego dopływu powietrza atmosferycznego do mieszkania przez okna i drzwi, co pozwoli na całkowite spalanie gazu i odprowadzenie spalin kominem,
- drożne i nie zasłonięte kratki wentylacyjne,
- otwarte, nie zasłonięte nawiewy w drzwiach łazienek z piecykiem gazowym (kratki lub otwory w dolnej części drzwi),
- niedozwolone jest montowanie w kanałach wentylacyjnych elektrycznych urządzeń wywiewnych,
- nie wolno korzystać z piecyka gazowego przy zamkniętych oknach.

PAMIĘTAJ !
- wytwarzany podczas spalania gazu tlenek węgla (czad) jest śmiertelnie trujący, wskazane jest zamontowanie czujnika tlenku węgla,
- gaz ziemny w naszej sieci jest gazem wybuchowym (zawartość tylko 5% gazu w powietrzu stanowi mieszankę wybuchową)
 


 
U W A G A  !!!

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Lubuski w Żaganiu mając na celu poprwę jakości dostaw ciepła systemowego 
dla miasta Nowa Sól informuje, że od dnia 
07 listopada 2011rzastosowana będzie w sieci ciepłowniczej substancja 
barwiąca wodę sieciową pn. "Derylux".

Wprowadzenie środka do sieci ciepłowniczej umożliwi szybsze oraz skuteczniejsze wykrycie ewentualnych nieszczelności
Barwiona na zielono wodaznajdująca się w sieci ciepłowniczejnie powinna być widoczna w punktach poboru wody.
 przypadku zauważenia zmiany barwy wody (zmiana na barwę zieloną) w punktach poboru ciepłej wodyprosimy o powstrzymanie się z jej poborem zarówno do celów 
jak i sanitarnych.

Pojawienie się zielonej wody będzie oznaką awarii, o czym należy niezwłocznie poinformować naszych pracowników Pogotowia Ciepłowniczego pod całodobowym numerem telefonu 068 3876143.

Bezpieczeństwo stosowania Deryluxu jest potwierdzone atestem higienicznym o nr HK/W/0300/01/2009, a także poprzedzone zgodą Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowej Soli pismem z dnia 2 sierpnia 2011r. - ONS-HK-4130/41b/11.

 


SZCZELNE MIESZKANIE NIE ZAWSZE JEST ZDROWE I BEZPIECZNE !

W związku z trwającym okresem grzewczym, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność zainstalowanych urządzeń gazowych (kuchenka, piecyk) oraz pionów wentylacyjnych i spalinowych w użytkowanych mieszkaniach.
W wyniku zamontowania szczelnych okien w wielu mieszkaniach oraz braku rozszczelnień szczególnie w okresie niskich temperatur następuje zakłócenie w działaniu pionów wentylacyjnych i spalinowych, co powoduje powstawanie odwrotnego ciągu w przewodach kominowych; kratki wentylacyjne działające jako nawiew są szczególnie niebezpieczne, jeśli używane są gazowe podgrzewacze wody.
Używanie w takich warunkach urządzeń gazowych może spowodować wydzielanie się nadmiernej ilości tlenku węgla (czadu). Odpowiednią wentylację nawiewną muszą mieć wszystkie pomieszczenia zamknięte, takie jak łazienka i wc ,które obowiązkowo muszą posiadać w drzwiach otwory o powierzchni min. 220 cm.

Jeżeli nie wpłynie do mieszkania odpowiednia ilość powietrza – wentylacja nie będzie działać.

Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza, w którym następuje spalanie gazu. W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia należy zapewnić:
- stały dopływ powietrza atmosferycznego do mieszkania przez okna i drzwi wejściowe, co pozwoli na całkowite spalanie gazu i odprowadzenie
spalin kominem
- drożne i nie zasłonięte kratki wentylacyjne,
- otwarte, nie zasłonięte nawiewy w drzwiach łazienek z piecykiem gazowym (kratki lub otwory w dolnej części drzwi), -
nie zamykanie drzwi do kuchni ,,ślepych” (bez okien) w czasie przygotowywania posiłków na kuchence gazowej.

Niedozwolone jest montowanie w kanałach wentylacyjnych elektrycznych urządzeń wywiewnych i nie wolno korzystać z piecyka gazowego przy zamkniętych oknach.

PAMIĘTAJ !
- wytwarzany podczas spalania gazu tlenek węgla (czad)br //supnbsp;Lubuski/span1447poprzedzone jest śmiertelnie trujący,
- dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest zamontowanie czujnika tlenku węgla,
- gaz ziemny w naszej sieci jest gazem wybuchowym (zawartość tylko 5% gazu w powietrzu stanowi mieszankę wybuchową).

Użytkownik lokalu ma obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego urządzeń gazowych , wentylacyjnych oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych .

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z coraz liczniej występującymi nieprawidłowościami w działaniu wentylacji w mieszkaniach, prosi wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę przy korzystaniu z urządzeń gazowych.
 


Informacja dotycząca możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteria
dochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania
wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wobec powyższego prosimy mieszkańców naszej Spółdzielni o szczególną analizę swoich
dochodów pod kątem możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.

Średni dochód miesięczny (w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) w przypadku:
- gospodarstw jednoosobowych (osób mieszkających samotnie) - nie może przekraczać 175% najniższej emerytury
- gospodarstw wieloosobowych - 125% najniższej emerytury

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się :
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
-  pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– dodatków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

Liczba osób   Powierzchnia     Powierzchnia normatywna zwiększona
                       normatywna             o 30%                           o 50%
1 osoba           35mkw.                   45,5mkw.                      52,5mkw.
2 osoby           40mkw.                   52,0mkw.                      60,0mkw.
3 osoby           45mkw.                   58,5mkw.                      67,5mkw.
4 osoby           55mkw.                   71,5mkw.                      82,5mkw.
5 osób             65mkw.                   84,5mkw.                      97,5mkw.
6 osób             70mkw.                   91,0mkw.                    105,0mkw.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o:
- 5 m2 dla każdej kolejnej osoby - w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,
- 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego osobiście
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Muzealnej 46 (I piętro, pokój nr 100)

Składając wniosek należy przedłożyć dokumenty stwierdzające:
- wysokość dochodów za okres 3-ch pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie.

Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać:
1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Muzealnej 46, I piętro, pokój nr 100;
2. Na stronie internetowej MOPS Nowa Sól - www.mopsnowasol.pl

Druki do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zaświadczenie o dochodach
deklaracja o dochodach